Prevádzkovateľ eshopu www.wafee.sk

KOVO, s.r.o.
Družby 77
921 01 Piešťany
Slovensko
IČO: 31444512
IČ DPH: SK2020396752

 

Kontakt:
Tel.č.: 0917 092 100 (Pracovná doba pre telefonické kontaktovanie: 8:00-15:30 hod.)
Email: info@wafee.sk
Web: www.wafee.sk

 

1) O osobných údajoch pri objednávke

Pre potreby objednávky na našom e-shope nie je potrebná registrácia.

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo forme „meno, adresa, telefónny kontakt, mailový kontakt. Pri právnickej osobe fakturačné údaje potrebné zo zákona uviesť do poznámky. Údaje typu Názov spoločnosti/meno, adresa a telefónny kontakt budú poskytnuté iba kuriérskej spoločnosti pre potreby dopravy, a to iba v prípade, ak túto dopravu budete požadovať v objednávke, alebo ju upresníte telefonicky. Údaje nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom. Záväzným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho je odoslanie objednávky s potvrdením súhlasu informovanosti o týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku. Záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je potvrdenie objednávky s termínom doručenia. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Nakoľko výrobca produktu aj predávajúci je tá istá osoba, vyhradzuje si právo zrušiť  objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa výrobok vypredal a termín výroby nie je ešte stanovený. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť (stornovať) pred jej expedíciou. Expedíciu tovaru predávajúci vybavuje priebežne, podľa množstva objednávok a kapacitných možností. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná  náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste kontaktovaný telefonicky pre overenie a potvrdenie pravosti objednávky zo strany objednávateľa. Po overení pravosti objednávky je kupujúci ďalej informovaný e-mailom, čím vzniká zmluvný vzájomný zmluvný vzťah.

 

Storno objednávky
Storno môže kupujúci poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a priezvisko kupujúceho.

 

3) Možnosti odberu
Prepravná spoločnosť – kuriér
Tovar v rámci SR je doručovaný Slovenskou poštou – Expres kuriér. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný telefonicky, prípadne e-mailom.
Tovar mimo SR je odosielaný po vzájomnej dohode o cenových podmienkach dopravy medzi oboma stranami. V opačnom prípade môže dôjsť k stornu objednávky.
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, balík nepreberajte a kontaktujte predávajúceho. Reklamácia zásielky je možná iba priamo pri preberaní zásielky, kedy je nutné spísať reklamačný protokol.

 

4) Záruka 2 roky

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade a trvá  v dĺžke 2 rokov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa po žiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť iba na základe vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy a ich poukázanie je možné iba na bankový účet, nie v hotovosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – TLAČIVO

 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napríklad v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. V dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
Informácia podľa § 3 ods. 1, písm i , 102/2014 Z.z.:
Podľa § 10 ods. 3 , 102/2014 Z.z. pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Podľa § 9 ods. 1 , 102/2014 Z.z. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 odsek 5. Pred splnením však musí byť však preukázané vrátenie tovaru.
Podľa § 9 ods. 5 , 102/2014 Z.z. však platba nebude vrátená skôr, ako spotrebiteľ nedoručí tovar späť predávajúcemu na posúdenie.
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru upraveného podľa priania kupujúceho – napríklad vlastný motív na forme oblátkovača, konštrukčné zmeny podľa vlastných požiadaviek a pod.

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Predávajúci však nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

 

Ako zásielku pripraviť pri vrátení tovaru
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Pôvodný obal nemusíte zachovať, je však potrebné veľmi zodpovedne zabaliť oblátkovač proti poškodeniu pri preprave. Rozmer balíka (oblátkovača) nabáda prepravcov k hádzaniu balíkov, preto túto skutočnosť berte pri balení do úvahy.
Vzhľadom na vysokú hmotnosť oblátkovača je veľmi pravdepodobné, že by mohlo dôjsť týmto spôsobom k jeho poškodeniu, resp. zničeniu. Mohlo by sa stať, že vďaka zlému zabaleniu a doprave sa k nám dostane poškodený tovar – oblátkovač. Bude záležať na charaktere poškodenia a posúdení výrobcu, či poškodenie bolo spôsobené dopravou, alebo zákazníkom pred vrátením tovaru. Preto venujte baleniu v prípade zaslania v neoriginálnom obale osobitú pozornosť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť), a to zvyčajne do 5 pracovných dní stanovených od obdržania zásielky.
Pozn.: Neposielajte tovar na dobierku!
Odporúčame Vám tovar poistiť!

 

8) Spôsoby úhrady

Spôsob úhrady je možný troma spôsobmi a je závislý na spôsobe odberu tovaru. Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať rovno s výberom spôsobu dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Dobierka – v rámci SR
Objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

 

Platba vopred – mimo SR
Pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet.

 

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6.) Obchodných podmienok.

 

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Závady, na ktoré sa záruka nevzťahuje, sú popísané v návode na obsluhu.

Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:
1) Výrobok – oblátkovač prinesiete osobne na adresu prevádzky spoločnosti predávajúceho.
2) Zašlite výrobok na adresu našej spoločnosti. Pri tomto spôsobe si prosím prečítejte bod 7) týchto podmienok (Ako zásielku pripraviť pri vrátení tovaru).
V prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania výrobkov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní telefonicky, pripadne e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2017 do odvolania.

 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním našich obchodných podmienok.

 

Váš wafee.sk tím